ДЕСЕТ ГОДИНИ ЕВРОПЕИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО

 

Водещ на броя: Георги Д. Димитров

 

КОНЦЕПТУАЛНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ РАКУРСИ

Евроинтеграцията на България: социологическа енигма или изследователска програма
Георги Д. Димитров

Евроинтеграцията отвъд нормативния поглед: за флуидността и несигурността като „норма“
Петя Кабакчиева

ВЛИЯНИЯ НА ЧЛЕНСТВОТО В ЕС
ВЪРХУ ИКОНОМИКО-СОЦИАЛНИТЕ ПРОЦЕСИ

Членството в ЕС и икономиката на България
Георги Ганев

Победители и губещи: промените в структурата на българската икономика в последното десетилетие
Лъчезар Богданов

Финансова децентрализация: състояние и перспективи
Явор Алексиев

България в европейската социална политика: интеграция на практики, дезинтеграция на модели
Татяна Томова

Доколко ефективни са европейските структурни и кохезионни фондове?

Десислава Николова

ПОЛИТИКИ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ, ВЪРХОВЕНСТВО
НА ПРАВОТО И УКРЕПВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО

Десет години европейско членство: дефектна демокрация, зависими институции
Атанас Славов

Гражданско участие и медиен дебат в условията на членство в ЕС: (не)очаквани траектории на европеизацията
Линка Тонева-Методиева

Трудната европеизация: българските медии
в контекста на ЕС
Орлин Спасов

Завръщането на България в Европа – под сянката на русофилската традиция
Мирела Велева-Ефтимова

За българската евроинтеграция – от първо лице, но не единствено число (Интервю на Георги Д. Димитров с Ингрид Шикова, основател на европеистиката в България, пионер на евроинтеграционните процеси)

БЕЛЕЖКИ ПО ПОЛЕТАТА

За политиките за разширяване на ЕС – отговорно!
Георги Д. Димитров

Истината за истината
Дарин Тенев

„Социологията на религията 1945–1989“ и по-нататък: теми, теории, издания
Нонка Богомилова

НАШЕТО ИНТЕРВЮ

„Всеки ред е усилие, а не природа“
Разговор на Майя Грекова със Стефан Попов по повод на книгата му Атлантис. Дезинтеграция на политическите тела

СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ТРАНСФОРМАЦИИ

Космополитна емпатия и солидарност. Опит за диференциране на понятията
Светла Маринова

„Завива ли надясно“ младото поколение в посткомунистическите страни? Анализ на избрани случаи
Кристина Шафраниец

Основни фактори за трансформациите в ролята и социалните функции на науката в съвременното
„общество на знанието“
Людмила Иванчева

Земеделският кооперативен кредит в България от Османския период до Първата световна война
Цветелина Маринова, Николай Неновски

МЕТОДОЛОГИЯ НА ЕМПИРИЧНИТЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Клъстерният анализ в социологията
Донка Кескинова

НАУЧЕН ЖИВОТ

Как живеем заедно: общности, институции, мрежи
(10–11 март 2017 г., СУ „Св. Кл. Охридски“)

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ

Заличаването на паметта според автора и неговия рецензент (За Р. Аврамов, Икономика на „възродителния процес“, Рива и Център за академични изследвания, 2016)
Антонина Желязкова

Монументални форми и зрелищни обсесии – културните войни в постсоциалистическа България (за И. Дичев, Културата като дистанция. Единадесет есета по културна антропология, УИ „Св. Кл. Охридски“, 2016)
Валентина Георгиева

Икономическата социология – минало и бъдеще (за Т. Чавдарова, Нова икономическа социология. Мрежови анализ и неоинституционализъм, „Изток-Запад“, 2016)
Желю Владимиров

Постмодерна социология или социология на постмодернизма:  социологическите проблематизации на Майк Федърстоун
(за М. Федърстоун, Консумативна култура и постмодернизъм, НБУ, 2017)
Кольо Коев

НОВИ КНИГИ

РЕЗЮМЕТА НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Copyright © 2012 sp-bg.eu. All Rights Reserved.