ЕВРОИНТЕГРАЦИЯТА НА БЪЛГАРИЯ: СОЦИОЛОГИЧЕСКА ЕНИГМАИЛИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ПРОГРАМА

 Георги Д. Димитров

 Резюме: Настоящият текст, резюмирайки условната изследователска програма, обединяваща събраните в броя статии, обосновава необходимостта от дългосрочен процес на широкоформатно социологическо проучване върху опита от българското членство в ЕС, както заради възможността за по-добро разбиране на причините за ескалиращите кризи на евроинтеграцията, така и заради възможността за развитие на самото социологическо познание в некласически измерения.

Ключови думи: членство в ЕС; Механизъм за сътрудничество и проверка; криза; антиевропейски нагласи; социологическо познание

 ЕВРОИНТЕГРАЦИЯТА ОТВЪД НОРМАТИВНИЯ ПОГЛЕД: ЗА ФЛУИДНОСТТА И НЕСИГУРНОСТТА КАТО „НОРМА“

Петя Кабакчиева

Резюме: Статията критикува нормативния – политически и теоретичен – подход към ЕС. Анализират се процесите на противоречивост, неустановеност, флуидност на институционални структури, характерни както на ниво ЕС, така и на ниво нова страна-членка. Авторът поставя въпроса за парадигмата, чрез която могат да се мислят тези процеси, и предлага подхода на преплетените модерности. От тази гледна точка хибридността, постоянната промяна, флуидността не са израз на криза, а на нов тип институционалност, контекстуална и динамична, по-адекватна на несигурната среда, отколкото придържането към класически ригидни структури, които по-скоро ще взривяват, отколкото удържат многообразието. Разумно би било Съюзът, както и страните-членки да оперират в постоянен диалогов режим; договарянето и предоговарянето би следвало да се превърнат в базисни принципи на функционирането на ЕС.

Ключови думи: Европейски съюз, евроинтеграция, преплетени модерности, флуидни институции

ЧЛЕНСТВОТО В ЕС И ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ

Георги Ганев

Резюме: Целта на настоящото изложение е да очертае една възможна изходна рамка на анализ на стопанските ефекти на членството на България в ЕС и да предложи първоначални наблюдения, които да информират този анализ. Анализът се съсредоточава върху вътрешната динамика на българските стопански показатели в тяхната връзка с членството в ЕС, като се основава на метода на аналитичния наратив. Предложеният начален анализ на ефектите от членството използва два фокуса – макроикономически и микроикономически, като се опитва да отрази значението не само на годините на членство, но и на предприсъединителния период. Оценката, както по отношение на развитието на повечето макроикономически показатели, така и по отношение на макроикономическите политики и на разнообразни микроикономически процеси, е несъмнено положителна.

Ключови думи: Европейски съюз, членство на България в ЕС, макроикономически ефекти, микроикономически процеси

ПОБЕДИТЕЛИ И ГУБЕЩИ: ПРОМЕНИТЕ В СТРУКТУРАТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА В ПОСЛЕДНОТО ДЕСЕТИЛЕТИЕ

 Лъчезар Богданов

Резюме: Периодът непосредствено преди присъединяването на България към ЕС се характеризира с висок икономически растеж. Фактори за растежа са както крайното потребление, така и формирането на основен капитал. За периода се отчита и значителен нетен приток на чуждестранен капитал, формиран от преки чуждестранни инвестиции и увеличена задлъжнялост на частния сектор. Тези тенденции продължиха и в първите две години от членството на България в ЕС. Проявлението на ефектите от глобалната криза в страната беше основно в рязко свиване на инвестициите, от една страна, и продължило четири години съкращаване на работни места. Последиците от кризата, съчетани с променените условия за правене на бизнес в рамките на общия пазар на ЕС, доведоха до съществени промени в структурата на икономиката. През 2015 г. индустрията вече е с най-голям дял в добавената стойност. Делът на някои отрасли на преработващата промишленост в експорта на стоки расте с темпове, достигащи 500% и дори 800% през последните десет години. Ролята на експортно-ориентираните бизнес услуги нараства, като те се превръщат в основен създадел на нови работни места към настоящия момент.

Ключови думи: общ пазар, растеж, структурна промяна, инвестиции, специализация

 

Copyright © 2012 sp-bg.eu. All Rights Reserved.