2019-1аТЕМА НА БРОЯ

ГРИЖАТА КАТО БИОГРАФИЧЕН ОПИТ И СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Водещи: Галина Гончарова, Теодора Карамелска

 CЪДЪРЖАНИЕ

БИОГРАФИЧНИЯТ МЕТОД КАТО РЕСУРС ЗА СОЦИАЛНА ПРОМЯНА

Припомнянето в заника на живота: някои рефлексии върху индивидуалната и социалната промяна

Джоана Борнат 

 • Language: Bulgarian
 • Page Range: 7-25
 • Keywords: метод на провокиране на спомени, устна история, припомняне в заника на живота, жизнена равносметка, деменция, отношения на грижа
 • Резюме: Дейностите и методът на провокирането на спомени (reminiscence) се развива като практически тип намеса в грижата за възрастни хора в началото на 80-те години на XX век. В основата им е убеждението, че припомнянето на миналото и на събитията от живота ни може да бъде удоволетворяващо и стимулиращо преживяване за възрастните. Развитието на метода дължим първоначално на наблюденията на специалиста по психогериатрия Робърт Бътлър, както и на неговата ангажираност с проблемите, свързани с качеството на живота на уязвими възрастни. Реконструирайки историята на метода във Великобритания, настоящата статия обсъжда начинанието, което навремето възникна като движение, посветено на легитимирането на рефлектирането върху миналото, което до този момент бе възприемано като симптом на когнитивен упадък. Водещата нова идея беше, че провокирането на възрастните да говорят за миналото ще ги стимулира когнитивно, ще намали отрицателните преживявания, ще бъде мярка срещу социалната изолация и ще утвърди усещането за лична ценност. От 80-те години насетне протича едно преоткриване на метода на провокиране на спомени като положителна интервенция в живота на възрастните, като фокусът е върху деменцията. В статията защитавам тезата, че подобно усилие трябва да се разбира не толкова като опит да се промени нещо в процеса на остаряване, колкото като хуманизиране на социалните отношения на грижа в рамките на семействата, общностите и институциите, предоставящи грижа, посредством признаване и оценностяване на индивидуалността и жизнения опит в етапа на старостта.
 • Full text – PDF

Развитието на устната история в контекста на палиативните грижи във Великобритания

Мишел Уинслоу, Сам Смит

 • Language: Bulgarian
 • Page Range: 26-37
 • Keywords: устна история, палиативни грижи, качество на живот, предизвикателства
 • Summary/Abstract: Тази статия обсъжда използването на устна история в контекста на палиативните грижи във Великобритания. Този метод предоставя възможност на хора с терминални заболявания да запишат своите житейски разкази (life story). Устната история е биографичен подход, които отчита личния опит и гледна точка, допълвайки и подобрявайки палиативната грижа, като създава възможности за аудиозапис и архивиране. Изследванията върху него показват, че той е в състояние да укрепи разколебаната от заболяването личностна идентичност, без да има терапевтични амбиции. Устната история е социална дейност с утвърждаващ характер, която дава възможност за изразяване на преддиагностичните идентичности, които разкриват „личността зад болестта“. Скърбящото семейство и приятелите подчертават, че важен аспект на устната история е създаването на запис, който остава една трайна следа от обичния човек. Етическите и практическите предизвикателства са свързани с възможността да участват лица, върху които емоционалният ефект на този тип лична рефлексия се оказва твърде силен. Устната история в палиативните грижи съдейства да разберем по-добре живота с терминално заболяване, пациентът да се подготви за края на своя живот, както и да се повиши качеството на живот и на участниците, и на семейството.
 • Full text – PDF

Емоционални наративи и емоционални общности в контекста на родителската грижа за хора с увреждания в България

Галина Гончарова

 • Language: Bulgarian
 • Page Range: 38-58
 • Keywords: живот с увреждане, наративизация на емоции, емпатия, емоционални общности
 • Summary/Abstract: Статията разглежда проблема за това как родители на деца с увреждания си спомнят и интерпретират сблъсъка и живота с увреждането в определени наративи и общности, които се фокусират върху израза, оценката и управлението на емоциите/емоционалните събития. Базиран върху 35 биографични интервюта и 9 фокус-групи (с неформално и формално грижещи се за хора с увреждания), той разкрива една специфична биографична работа с/на емоциите, която разпознава и помага за преодоляването на бариерите в процеса на интегриране на екзистенциален и социален опит, правейки възможно както вписването в определени социални ситуации и наративни контексти, така и дистанцирането от тях. Проследяването на различни интригуващи сценарии и сюжети около моментите на скръб и радост в интервютата в статията показва също така как емоциите свързват индивидуални жизнени проекти и цели с културни традиции и наследства, държавни и регионални политики и социални модели на (грижата за) здравето и благосъстоянието. На свой ред тези връзки влизат в основата на оригинални социални отношения, действености и солидарности.
 • Full text – PDF

ЕТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ, ДЪРЖАВНИ ПОЛИТИКИ И ГРАЖДАНСКИ ЗДРАВЕН АКТИВИЗЪМ

Приобщаващото образование и хората с увреждания: от грижа, лечение и благотворителност към справедливост и права

Теодор Младенов

 • Language: Bulgarian
 • Page Range: 59-78
 • Keywords: приобщаващо образование, социален модел на увреждането, Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, дисциплинарна власт, маркетизация
 • Summary/Abstract: Настоящата статия обсъжда образователните аспекти на историческата трансформация на увреждането от въпрос на грижа, лечение и благотворителност във въпрос на социална справедливост и човешки права, инициирана и водена от движението на хората с увреждания. В първата част на текста се разглежда социалният модел на увреждането и неговото значение за Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Втората част се фокусира върху приобщаващото образование, което се разглежда като основен елемент от трансформацията на увреждането в проблем на справедливостта и правата. В заключителния раздел се анализира практиката на приобщаването както в глобален план, така и в България, като се обсъждат различни бариери пред приобщаването (липса на адекватна подкрепа, големи групи и паралелки, валидизъм, ригидни учебни планове и програми, надценяване на академичните постижения, селективност), техните връзки с дисциплинарната власт и маркетизацията и възможностите за тяхното преодоляване.
 • Full text – PDF

Увреждането в света на труда: образи на продуктивизма и жестоки обещания

Ина Димитрова

 • Language: Bulgarian
 • Page Range: 79-100
 • Keywords:  увреждане, платен труд, продуктивизъм, солидарност, неолиберализъм
 • Summary/Abstract: Фокусът на статията е „продуктивизмът“ в различните му превъплъщения и употреби в контекста на живота с увреждане понастоящем в България. Той ясно се открои в продължаващите повече от година активистки усилия, дискусии и публични сблъсъци в това поле и осезаемо присъства в самоописанията на грижещите се за деца с увреждания. Тезата, която защитавам, е, че този морализиран режим, който изисква продуктивност и я превръща в съблазяващо обещание, е мощна структурираща рамка, която управлява начините, по които хората, чиито животи са дълбинно свързани с увреждането (самите хора с увреждания или онези, които полагат основните грижи), категоризират социалния свят и типовете субективности. Целта на текста е да щрихира водещите рамкирания (frames), мобилизирани от активистите и в личните разкази на майките на деца с увреждания, и да обсъди критично ефектите от тях.
 • Full text – PDF

Отвъд болестта: социално страдание и социална практика на грижата

Маргарита Габровска

 • Language: Bulgarian
 • Page Range: 101-114
 • Keywords: социално страдание, болест, увреждане, политики
 • Summary/Abstract: Статията представя идеята за болестта като източник на социално страдание при болния и неговото семейство. Страданието е мислено като следствие от липсата на институционализирани практики на грижата, които да задават политическия ангажимент за гарантиране на достоен живот на болните и техните близки. Именно този акцент върху понятието поражда и необходимостта от поемане на обществената отговорност към намаляването му, подлагайки в същото време на морално осъждане бездействието.
  Социалните преживявания на страданието и социалният отговор на това, което то причинява на хората, са разглеждани като значими сили, оформящи междуличностните връзки, вътрегруповите динамики и характера на предприеманите институционални мерки.
 • Full text – PDF

Обещанието „2020“: закони за онези, които напускат Омелас

Стоян Ставру

 • Language: Bulgarian
 • Page Range: 115-139
 • Keywords:  увреждания, протести, права, защита, регулации, закони, ежедневие
 • Summary/Abstract: Статията обобщава основните въпроси, поставени в новите регулации, с които в края на 2018 и началото на 2019 г. българският законодател предложи юридически решения на част от проблемите на хората с увреждания. За съжаление търсенето на тези отговори не беше законодателна самоинициатива, а реакция на продължилите почти през цялата 2018 г. „протести на майките“. Бяха приети три закона: Закон за хората с увреждания: обнародван в ДВ, бр. 105 от 18.12.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.; Закон за личната помощ: обнародван в ДВ, бр. 105 от 18.12.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.; и Закон за социалните услуги: обнародван в ДВ, бр. 24 от 22.03.2019 г., в сила от 1.01.2020 г. Отлагането на действието на практически най-значимия от трите закона – Закон за социалните услуги, за началото на 2020 година е основанието предлаганите законодателни решения да бъдат посочвани в настоящото изложение като „Обещанието 2020“. Направен е анализ на новите субекти, около които се организират социалните услуги и усилията на държавата да осигури защита на правата на хората с увреждания, като акцентът е поставен върху регулаторните линии, които преминават през всекидневието на хората с увеждания.
 • Full text – PDF

СЕМЕЙНА И СОЦИАЛНА ДИНАМИКА НА ГРИЖАТА ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

„Като цветенце в асфалта, което търси да пробие“: родителски образи на деца с интелектуални увреждания и аутизъм

Гергана Мирчева

 • Language: Bulgarian
 • Page Range: 140-160
 • Keywords:  родителски образи на деца с увреждания, интелектуални увреждания, аутизъм, грижа, стигма, (а)нормалност, нормативни сценарии, хибридни идентичности, амбивалентен опит
 • Summary/Abstract: Статията проследява представите на родители за техните деца с интелектуални увреждания и аутистични разстройства. Анализът съчетава концепции, повлияни от теорията на стигмите на Ъ. Гофман, и критическите изследвания на увреждането. Отчита се ролята на нормативните дискурси, които „филтрират“ индивидуалните форми на възприемане на уврежданията, но е очертана и зона на възможна съпротива спрямо тях. Аргументира се тезата, че разказите на родителите съдържат както негативни, така и позитивни образи, които са взаимно преплетени, имат сложна времева динамика и свидетелстват за един амбивалентен опит. В рамките на анализа тези двойствени образи са структурирани в следните регистри: отхвърляне и/или приемане, нормалност и/или различие, наказание и/или дар, страдание и/или радост. Основна цел на изследването е да установи доколко и под какви форми родителските представи и хибридните идентичности, които те изграждат, възпроизвеждат, но и оспорват нормативни конвенции за живота с увреждане, за родителство, детство, субективност. На фокус са конвенциите на „нормалността“, които имат прескриптивен (и следователно нормативен) характер, а съдържанието им се задава от психомедицински и по-общи социокултурни сценарии.
 • Full text – PDF

Социална изолация на хората с увреждания в България

Аглая Денкова

 • Language: Bulgarian
 • Page Range: 161-175
 • Keywords: увреждане, изолация, стигматизация, България
 • Summary/Abstract:  Въпросът за социалната изолация на хората с увреждания със сигурност не е нов, за него се говори още от края на миналия век. Изначалната причина за обсъждането на подобен проблем е сравнително проста: различието между здрави и нездрави индивиди. Това разделение, характерно по принцип за растителния и животинския свят, е осъзнато още в зората на човешкото развитие – оцеляват най-силните и адаптивните, слабите биват отхвърлени, изолирани или убивани. Тезата, която се защитава, е, че тези хора всъщност живеят, ако не в пълна, то в голяма изолация, като основен фактор за това е самата държава, която не предоставя необходимите финансови и социални условия за позитивна промяна. За аргументи ще се приложат откъси от биографични и експертни интервюта, засягащи остро някои от най-наболелите въпроси при грижата за увредените. Такива са социалното отхвърляне и стигматизацията на тази уязвима група, прехвърлянето на стигматизацията и върху родителите на такива хора, разпадът на семейната общност, недостигът на средства, институции и квалифициран персонал за адекватно отглеждане и адаптиране на подобни индивиди, страхът и несигурността, които съпътстват всекидневието на грижещите се.
 • Full text – PDF

Рекомпозирани семейства: полови роли и етика на грижата

Ния Нейкова

 • Language: Bulgarian
 • Page Range: 176-195
 • Keywords: рекомпозирани семейства, етика на грижата, джендър нагласи към увреждането
 • Summary/Abstract: Статията разглежда биографичната ситуация на семействата на деца с увреждания в България. Рекомпозираните семейства възникват като резултат от реорганизация на семейната структура, наложила се поради намалената автономност на детето и свързана с промяната на броя и пола на конкретните индивиди, участващи в семейството, както и на специфичните роли, които те заемат в него. Анализирани са различни полови деления, които минават през психологическите нагласи към увреждането, през представата за родителство и през разделението на труда.
 • Full text – PDF

ФОРМАЛНА И НЕФОРМАЛНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА

От негодувание към опрощение: духовните предизвикателства пред полагащите грижи за хора с деменция

Питър Коулман, Пилар Калаби, Мари Милс

 • Language: Bulgarian
 • Page Range: 196-210
 • Keywords: понятието „личност“, отношения в рамките на семейството, „прегаряне“ на грижещите се, емоционално лечение, групи за подкрепа
 • Summary/Abstract: Полагането на грижи за хора с деменция изправя членовете на семействата им пред големи предизвикателства, но техните духовни аспекти рядко биват обсъждани. Понякога е неимоверно трудно да приемеш липсата на базисни умения, чиято загуба страдащият от деменция вече не може да компенсира. В такива ситуации всяко усещане за опрощeние може да бъде засенчено от негодувание. В този текст обсъждаме християнското понятие за личност във връзка с необходимостта отношенията в семейството да бъдат подкрепяни от по-широка общност. Позоваваме се и на наскоро организирани инициативи, въведени от Пилар Калаби, насочени към хора, полагащи такъв тип грижи в Хемпшир, Великобритания. Те се стремят да са форма на помощ в посрещането на духовното предизвикателство, пред което са изправени грижещите се: да намерят отдушник за емоциите си и да преодолеят негодуванието.
 • Full text – PDF

„Все още живи, но вече напуснати“: биографични образи на грижата за възрастни хора и болни от деменция

Теодора Карамелска

 • Language: Bulgarian
 • Page Range: 211-225
 • Keywords:  деменция, религиозност, наративно конструиране на идентичност
 • Summary/Abstract: В статията се реконструират биографични образи на грижата за хора в напреднала възраст и за болни от деменция от перспективата на полагащите грижа – в семейна среда или в дом, роднини или социални асистенти. На второ място се представя потенциалът на религиозността и на наративното биографично конструиране на идентичност като терапевтични ресурси за овладяване на гранични житейски ситуации, свързани със стареенето и болестта.
 • Full text – PDF

Подкрепа за полагащи грижи за възрастни хорас деменция: анализ на две иновативни програми

Пилар Калаби

 • Language: Bulgarian
 • Page Range: 226-249
 • Keywords:  деменция, фасилитирана медиация, личностноцентриран подход
 • Summary/Abstract: „Прегарянето“ на полагащите грижи за страдащи от деменция е свързано с телесно и емоционално изтощение, формиране на негативно саморазбиране и нездравословна нагласа спрямо възприетата социална роля. Тази статия разглежда два метода, целящи да облекчат психологическото напрежение, което изпитват полагащите грижи, и създаване на среда, която да ги подкрепя при изпълняването на тяхната роля. Статията разглежда ключови понятия, имащи отношение към облекчаване на процеса на трансформация на поведението и към емоционалното възстановяване чрез себеизразяване, водещо до по-добро качество на полаганите грижи.
 • Full text – PDF

СОЦИОЛОГИЯ НА ЕТНИЧНОСТТА

Отвъд изключеността: консумативна култура и измерения на дистинктивността (по примера на кв. „Столипиново“, Пловдив)

Димитър Панчев

 • Language: Bulgarian
 • Page Range: 250-271
 • Keywords: консумативна култура, дистинктивни идентичности, Столипиново
 • Summary/Abstract: Настоящата статия, тръгвайки от една критика за понятието за „успелите роми“, представя алтернативна гледна точка върху това как се конструира идентичността и измеренията на нейната дистинктивност сред жителите на квартал „Столипиново“. Предложеният анализ няма за цел покаже, че „всички роми са консуматори“, а да акцентира върху това, че „разбирането“ на квартала (в смисъла на Бурдийо) и неговото конструиране като специфично социално пространство няма как да бъде направено само през определени дискурси за лишеност, неравноценност, изключеност и маргинализация, но също така изисква и отчитане на практиките на потребление, които могат да бъдат наблюдавани в квартала, и които са следствие от по-широки социални промени, пряко свързани с прехода към консуматорски общества и консумативната култура, която ги характеризира.
 • Full text – PDF

СОЦИАЛНА ДЕМОГРАФИЯ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД РОДИТЕЛСТВОТО

Социално-демографски детерминанти на баланса между работа и личен живот в България. Резултати от Европейското социално изследване

Елица К. Димитрова

 • Language: Bulgarian
 • Page Range: 272-299
 • Keywords: баланс между личния и професионалния живот, работа, семейство
 • Summary/Abstract: Статията е фокусирана върху социално-демографските детерминанти на баланса между работа и личен живот в България. С развитието на постиндустриалните общества въпросът за баланса между работа и личен живот добива особена значимост. В статията е направен теоретичен обзор на водещите концепции относно този феномен. Използвани са данните от Европейското социално изследване, проведено през 2010 г. в България. Проведен е описателен статистически анализ и са използвани логистични регресионни модели за открояване на факторите, които влияят върху баланса между личния и професионалния живот. Проведеният анализ показва, че са налице значими различия по пол в удовлетвореността от баланса между личния и професионалния живот сред мъжете и жените в България. Образованието и трудовият статус на лицата са значими предиктори, тъй като те са пряко обвързани с професията, която лицата упражняват. С увеличение на образованието нараства удовлетвореността от баланса между личния и професионалния живот. Лицата, които имат свой собствен бизнес (самонаети), значително по-рядко имат добър баланс на времето, посветено на работата и личния живот.
 • Full text – PDF

„Съгласувано“ детство: плурализиране на родителските грижи при семейства от центъра на София

Невена Димова

 • Language: Bulgarian
 • Page Range: 300-325
 • Keywords: родителски практики, детство, „съгласувано отглеждане“, център на София
 • Summary/Abstract: В тази статия разглеждам спецификите на все по-разпространяващия се модел за отглеждане на деца в централни столични квартали, при който всекидневният живот на семейството се фокусира върху извънкласните дейности на децата и ангажиментите на родителите по тяхното организиране и изпълнение. В софийския вариант на „съгласувано отглеждане“ (Lareau, 2011) децата посещават най-малко две извънкласни дейности, което ги натоварва с допълнителна работа, а техните родители със значителни финансови и времеви ангажименти. За разлика от практиките на „съгласувано отглеждане“ в други културни контексти, където на извънкласните занимания се гледа като на обогатяващи дейности, институционализирана форма на игра и социализация на децата, моето твърдение е, че сред изучаваните семейства, живеещи в центъра на София, заниманията с множество образователни извънучилищни занятия може да се разглежда като основна стратегия за натрупване на социален капитал и печелене на предимство в несигурни времена. Родителите инвестират в развитието на децата си, за да компенсират несигурностите на настоящето и тревогите за бъдещето. Нестабилността на собствената им икономическа позиция, както и опитът от техните лични преживявания и желанието им да подсигурят по-добра перспектива за техните деца са главните фактори, които допринасят за създаването на нов образ на детството от тези родители – като работна сцена и подготвителен етап за успешно бъдеще.
 • Full text – PDF

ТЕМА С ПРОДЪЛЖЕНИЕ

По проблема за половата диференциация и джендър йерархията в исляма

Галина Евстатиева

 • Language: Bulgarian
 • Page Range: 326-350
 • Keywords: ислям, пол, джендър
 • Summary/Abstract: Статията има за цел да очертае някои от основните принципи, въз основа на които ислямската юриспруденция регулира „проблематични“ случаи, поставящи под въпрос нормативната полова диференциация и легитимността на хетеросексуалните връзки като единствено позволени от ислямския закон (шариат). Разгледаните казуси са представени съобразно тяхното разбиране в установената от исляма парадигма на бинарно полово разделение, която задава стриктно дефинирани джендър роли на мъжете и жените в религиозната практика и системата от социални взаимоотношения в мюсюлманските общества. В този ракурс са анализирани преобладаващите в суннитската и шиитската традиции разпоредби и религиозноправни становища на ислямски законоведи относно неясните по своя биологичен пол интерсексуални хора (...) и джендър неопределената категория на т.нар. муханнас. Засегнат е въпросът за допустимостта от ислямска гледна точка на операциите за промяна на пола при индивиди с трансджендър идентичности.
 • Full text – PDF

СОЦИОЛОГИЧЕСКИ РАКУРСИ КЪМ ИКОНОМИКАТА В СЯНКА

Хабутиси на неформалността: социални полета за прилагане на модели на девиантно икономическо поведение

Емилия Ченгелова

 • Language: Bulgarian
 • Page Range: 351-375
 • Keywords: сенчести практики, хабитус, девиантно поведение, поведенчески модели, аномия
 • Summary/Abstract: Текстът представя оригинална трактовка на неформалността в икономическите отношения, систематизирани и описани чрез хабитуси на неформалността, в рамките на които индивидите прилагат различни девиантни модели на икономическо поведение. Всеки от идентифицираните поведенчески модели има ясно изразена специфика – както в ценностно нормативен аспект, така и по отношение на предпочитаните средства (легитимни или нелегитимни) за постигане на личностно значимите цели. Описаните поведенчески модели са емпирично уловими и това ги прави разпознаваеми и достъпни за изследване.
 • Full text – PDF

-----------

НАУЧЕН ЖИВОТ - Full text – PDF/ FREE

Научна конференция на БСА „Европейското социално изследване за България (ESS-ERIC)“ (14 май 2019, УНСС, София)

Мила Минева

Конференция „По-добри възможности за младите хора в Дунавския регион“ (15–17 май 2019, Загреб)

Румяна Желева

----------

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ - Full text - PDF/ FREE

Общности и личности в социологията (Н. Генов, За социологията, 2019)

Димитрина Димитрова

По следите на консумативната култура (Approaching consumer culture: global flows and local contexts, Blagoeva, E. (ed.), 2018)

Мила Минева

Вместо рецензия (Ставру, Ст. (съст.) Предизвикай: Етажната собственост! 2018; Предизвикай: Вещните права върху чужда вещ! 2019)

Стилиян Йотов

Рекламният слоган – комплексен феномен в един кратък жанр (Г. Фъркова, Езикът на рекламния слоган, 2019)

Людмила Иванова

----------

НОВИ КНИГИ - Full text – PDF/ FREE

 • Page Range: 396-400

 

Copyright © 2012 sp-bg.eu. All Rights Reserved.