ПРАВИЛА ЗА РЕЦЕНЗИРАНЕ И ПУБЛИКУВАНЕ НА РЪКОПИСИ

 

С изпращането на текст или илюстрация до редакцията на Социологически проблеми авторът се съгласява да преотстъпи правата за анонсиране, публикуване и разпространение в списанието. Депозираните ръкописи преминават през процедура по анонимно рецензиране. Авторските права на публикуваните текстове и илюстрации са собственост на Социологически проблеми. Всички страни, участващи в процеса на публикация (автори, редактори, рецензенти), трябва да се придържат към следните етични стандарти, разработени в съответствие с Кодекса за поведение и насоките за добри практики на Комисията по етика на публикациите.

Академични етични стандарти

• Когато дават ръкопис за публикуване, авторите заявяват, че текстът е изцяло резултат на техния собствен труд, че не е бил публикуван или представен за публикуване другаде, че всички използвани източници на научни данни са потвърдени и цитирани по подходящ начин; че ръкописът не съдържа неточни, умишлено фалшифицирани или измислени данни. Авторите трябва да информират редакторите за всички важни неточности или грешки, които са забелязали след предаването на ръкописа или след публикуването на статията.

• От рецензентите се очаква да оценяват статиите, които са се съгласили да рецензират, като се придържат към най-високите академични стандарти в тяхната област на компетентност, да декларират всеки възможен конфликт на интереси, който би могъл да повлияе на тяхната рецензия, да откажат да рецензират статии, които не влизат в компетенцията им, и да докладват в рецензиите си всяка неправомерна проява, която забележат, включително грешки, неточности, важни източници, които не са цитирани, плагиатство и т.н. Рецензентите нямат право да използват части от рецензираната статия в свои собствени изследвания преди нейното публикуване.

• Вземащи окончателно решение за публикуването на всеки подаден ръкопис, редакторите са тези, които гарантират интегритета на редакционната политика на Социологически проблеми.

Справедлив и прозрачен процес на рецензиране

• Всички получени ръкописи, които влизат в компетенцията на Социологически проблеми (както последното е описано в началната страница на списанието), се изпращат за сляпо рецензиране на двама независими рецензенти. Изключения се правят за поканени автори на статии и за рецензии на книги, които не са предмет на сляпо рецензиране. Ако оценките на двамата рецензенти се различават значително, статията се изпраща на трети рецензент. Окончателното решение за публикуване на представения ръкопис се взема от главния редактор. След като бъде взето, то не може да бъде променяно, освен ако, след положително решение, в приетата за печат статия не бъде установено плагиатство.

• Решението на редакторите за публикуването на подаден ръкопис се основава изцяло на неговата релевантност на проблематиката на Социологически проблеми и на научната му стойност. Решението се взема без оглед на пол, националност, гражданство, академична или институционална позиция, религиозна принадлежност, политическа или сексуална ориентация на автора.

Конфиденциалност

• Както редакторите, така и рецензентите са длъжни да третират подадените ръкописи като анонимни и поверителни по време на целия редакционен процес.

• Редакторите не могат да разкриват самоличността на рецензентите.

Път на авторския ръкопис: последователност на стъпките

1. Постъпване на ръкописа в редакцията.

2. Отговорният секретар преценява дали ръкописът отговаря на стандартите на списанието и го приема или го връща на автора.

3. Приетият ръкопис се изпраща за двойно сляпо рецензиране.

4. Рецензентите оценяват внимателно ръкописа и изпращат рецензиите в редакцията.

5. На основата на постъпилите рецензии главният редактор решава дали приема ръкописа за печат или го връща на автора за корекции.

6. Авторът връща коригирания ръкопис, който главният редактор изпраща на един от рецензентите за преценка дали направените корекции са в съответствие с бележките.

7. Ако финалната реакция на рецензента е положителна, ръкописът се изпраща за печат.

8. Публикуване на статията.

 

Бланка за рецензиране - download