УКАЗАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАТИИТЕ

1. Редакционната колегия на Социологически проблеми разглежда само ръкописи, които не са публикувани другаде или не са под печат в друго списание. Ръкописите се депозират на служебната електронна поща на списанието: socprobl_eds@dir.bg.
2. Максималният обем на статиите е  25 страници (около 6500 думи) заедно с бележките и литературата. Основният текст на ръкописа трябва да бъде придружен от следните елементи: (а) заглавие (на български и английски език); (б) резюме до  200 думи на (български и английски език); (в) от 3 до 5 ключови думи (на български и английски език); (г) кратка биографична справка за автора (на български език) с данни за завършено образование, настояща месторабота, основни моменти от професионалната му кариера, научни интереси, до три основни публикации и адрес на електронна поща за кореспонденция.
3. Всяка фигура и таблица трябва да има кратко заглавие. Номерацията на фигурите и таблиците трябва да бъде с арабски числа. Колоните на таблицата трябва да имат обяснително заглавие. Фигурите трябва да са черно-бели.
4. Задължение на автора е да вземе разрешение за цитирането на публикации, защитени от Закона за авторското право.
5. Бележките и библиографията са в края на статията. Списъкът с използваната литература трябва да съдържа само литературни източници, които са достъпни за проверка и справки. Маргинални източници, които не присъстват в световните научни масиви, нямат място в списъка с основната литература. Ако цитирането на такива източници все пак е необходимо, то може да бъде в раздела Бележки. Цитирането на интернет източници е в Бележки, а не в Литература. Закони, нормативни актове и архивни документи се обособяват в отделна рубрика към Литература.
6. Цитирането в основния текст е както следва: (Beck, 2013: 105).
7. Библиографията е по стандарта ‘APA’ и е на латиница по азбучен ред в следния вид:


         КНИГИ:
Arendt, H. (1997). Choveshkata situazia. Sofia: KX – Kritika i Humanism [Арент, Х. 1997. Човешката ситуация. София: КХ – Критика и Хуманизъм].
Bauman, Z. (2000). Liquid Modernity. Cambridge: Polity Press.


         СПИСАНИЯ:
Foucault, M. (1982). The Subject and Power. Critical Inquiry, 8(4), 777–795.
Boyadzhieva, P. (2003). Svobodniat universitet ili zenata na pravoto da budesh razlichen. Razum, 1, 108–128 [Бояджиева, П. 2003. Свободният университет или цената на правото да бъдеш различен. Разум, 1, 108–128].
Ако източникът е на български език, но е представен във вторичен литературен източник, например SCOPUS или CEEOL, със заглавие и резюме на английски, той трябва да се появи в списъка на литературата по следния начин:
Tchalakov, I. (2011). Entrepreneurial Histories from an Elite Technological University in Bulgaria. Sociological Problems, 43(1–2), 154–196 [in Bulgarian].


         СБОРНИЦИ С РЕДАКТОР:
Garfinkel, H. & Wieder, D. L. (1992). Two Incommensurable Asymmetrically Alternate Technologies of Social Analysis. In: Watson, G. & Seiler, R. M. (Eds.). Text in Context. Contributions to Ethnomethodology. London: SAGE.
Kanoushev, M. (2006). Sozialno mezhduvremie i politicheska razionalnost: kum soziologia na upravljaemostta. In: Boyadzhieva, P. & L. Deyanova, S. Koleva, K. Koev (Eds.). Svetove v soziologiata. Sofia: Sv. Kliment Ohridski University Press. [Канушев, М. 2006. Социално междувремие и политическа рационалност: към социология на управляемостта. В: Бояджиева, П. & Л. Деянова, С. Колева, К. Коев (съст.). Светове в социологията. София: УИ „Св. Климент Охридски“].
Ако от един автор се цитира повече от една публикация от една и съща година, публикациите се номерират допълнително и с а, b и т.н. Например: Fotev 1999а; Fotev 1999b.
8. Преди публикуването на приетите за печат ръкописи авторите ще получат коректури на своите статии, които трябва да върнат в редакцията в срок от една седмица; големи промени в текста на този етап не се допускат.
9. Публикуването на представените материали се определя от препоръките на рецензентите и не означава непременно съгласие на редакцията със застъпваните от авторите гледища. Редакторите могат да редактират ръкописите, когато това е необходимо. Публикуването в това списание е безплатно както за авторите, така и за техните научни или учебни организации.